Tìm nhà sản xuất giấy viết, văn phòng phẩm, đồ dùng học sinh

.

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể liên hệ với Thương vụ VN tại Algeria theo địa chỉ sau:

Ông HOÀNG ĐỨC NHUẬN, Tham tán Thương mại

Địa chỉ: 30 rue Chénoua, Hydra, Alger, Algérie

Tel fixe: + 213 (0) 23485193

Fax: + 213 (0) 23485200

Mobile: + 213 (0) 559502658

Email: [email protected]; [email protected]

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria

Nguồn: Vietnamexport.com

 

Nguồn: vinanet.vn